Naar boven
Klantbeoordeling
6
 • Voordelige prijzen
 • Gratis advies op maat
 • Uitsluitend A-merken
 • Eenvoudig geregeld

Privacy statement

Privacy statement CVketelvoordeel.nl

CVketelvoordeel.nl vindt het belangrijk om de gegevens die jij aan ons verstrekt goed te beschermen. Jouw persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd en daarmee ook je privacy. In dit privacy statement informeren wij je over welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen en waarvoor wij deze vervolgens gebruiken. Dit privacy statement is van toepassing op iedereen die contact heeft met CVketelvoordeel.nl, ongeacht of je (ex-)klant bent of enkel onze website bezoekt.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

CVketelvoordeel.nl
Postbus 88
8200 AB Lelystad

Bekijk hier al onze contactgegevens.

Wijziging van het privacy statement

CVketelvoordeel.nl kan het privacy statement op ieder moment wijzigen. Wij raden je aan deze pagina regelmatig te bekijken. Zo weet je of er iets veranderd is. Bij belangrijke wijzigingen van het privacy statement informeren wij jou hierover rechtstreeks.

Wanneer leggen wij persoonsgegevens vast?

Wanneer je telefonisch, via onze website of andere communicatiekanalen met ons contact hebt leggen wij je persoonsgegevens vast. Dit gebeurt wanneer je een overeenkomst voor de levering, de installatie en het onderhoud van onze producten of diensten afsluit of hebt afgesloten. Daarnaast leggen wij ook gegevens van je vast als je bijvoorbeeld een offerte aanvraagt voor een product of dienst, je zich inschrijft voor de CVketelvoordeel.nl nieuwsbrief of als je contact hebt met onze klantenservice.

Welke persoonsgegevens leggen wij vast?

CVketelvoordeel.nl kan persoonsgegevens van jou verzamelen en verwerken zoals je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer(s), geboortedatum, bankrekeningnummer en interesses in producten en diensten. CVketelvoordeel.nl kan ook je surf- en klikgegevens verzamelen als je een website van CVketelvoordeel.nl bezoekt en daarop het plaatsen van cookies heeft geaccepteerd. (Bekijk ons Cookiebeleid)

CVketelvoordeel.nl kan naast de persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt ook vanuit andere bronnen persoonsgegevens verkrijgen. Dit kunnen persoonsgegevens zijn uit openbare bronnen, zoals het Kadaster en van derden zoals klantinformatiebedrijven.

Wettelijke grondslag en verwerkingsdoeleinden
Een belangrijk uitgangspunt voor de bescherming van persoonsgegevens is dat voor de verwerking van uw persoonsgegevens een wettelijke grondslag nodig is. Hieronder ziet je de wettelijke grondslagen op basis waarvan CVketelvoordeel.nl uw persoonsgegevens verwerkt:

Uitvoering van de overeenkomst:
 • het accepteren van uw aanvraag voor een product of dienst;
 • het leveren en uitvoeren van het product of dienst.
 • om uw vraag over een product of dienst te beantwoorden, via de telefoon, e-mail, chat, of andere sociale media;
 • het behandelen van klachten of geschillen;
Toestemming:

De CVketelvoordeel.nl website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Hierbij kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Wilt u meer weten over cookies of het aanpassen van uw cookie-instellingen, lees dan het CVketelvoordeel.nl cookiebeleid.

De wet:

CVketelvoordeel.nl is op grond van verschillende wetten en regels verplicht gegevens te verwerken en in sommige gevallen te verstrekken aan derden, zoals aan de politie ten behoeve van strafrechtelijk onderzoek of aan een toezichthouder.

Gerechtvaardigd belang:
 • Het verstrekken van informatie via nieuwsbrieven;
 • Crediteuren-en debiteurenbeheer. Bij niet of niet tijdige betaling kunnen wij de vordering in handen geven van een deurwaarder/incassobureau;
 • Ten behoeve van een veilige en betrouwbare IT omgeving;
 • Het voorkomen en opsporen van fraude;
 • Voor marketingdoeleinden.
We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om je nieuwsbrieven, aanbiedingen voor producten en diensten of andere marketingberichten te sturen. Voor onze marketingberichten kunnen we verschillende kanalen gebruiken, zoals e-mail en sociale media. We kunnen persoonskenmerken inzetten om gepersonaliseerde content en advertenties te tonen in advertentienetwerken zoals Twitter en/of Facebook. Wij raden je ook altijd aan om het privacy beleid van de social media bedrijven door te nemen om een goed beeld te krijgen van de wijze waarop jouw persoonsgegevens worden verwerkt.

Daarnaast kunnen we binnen CVketelvoordeel.nl je persoonsgegevens gebruiken om te bepalen of je -bijvoorbeeld- in aanmerking komt voor kortingen en aanbiedingen voor soortgelijke producten en/of diensten binnen CVketelvoordeel.nl. Om persoonlijke voorkeuren, interesses of gedrag van klanten te kunnen analyseren of te voorspellen maakt CVketelvoordeel.nl gebruik van geautomatiseerde voorspelmodellen waarbij verschillende gegevens, waaronder persoonsgegevens, worden gebruikt. Het geeft inzicht in de wijze waarop CVketelvoordeel.nl haar klanten het beste kan benaderen om persoonlijk en relevant te zijn in onze aanbiedingen voor producten en/of diensten naar haar klanten toe.

Sociale Media

CVketelvoordeel.nl gebruikt voor marketingberichten verschillende kanalen zoals e-mail en sociale media. Wij kunnen persoonskenmerken inzetten om gepersonaliseerde content en advertenties te tonen in advertentienetwerken zoals Twitter en/of Facebook. Wij raden je ook altijd aan om het privacy beleid van de social media bedrijven door te nemen om een goed beeld te krijgen van de wijze waarop jouw persoonsgegevens worden verwerkt. 

Welke rechten heb je ten aanzien van je persoonsgegevens?

Op grond van de wet- en regelgeving heb je verschillende rechten ten aanzien van je persoonsgegevens. Hieronder kun je informatie vinden over deze rechten. Je kunt jouw rechten uitoefenen door een mail te sturen naar contact@cvketelvoordeel.nl of een brief naar CVketelvoordeel.nl, Postbus 88, 8200 AB Lelystad. Vermeld in je brief of mail om welk recht het gaat dat je wilt uitoefenen. Zet tevens in je brief of mail jouw naam, adres en telefoonnummer.

Daarnaast vragen wij u ook een kopie van je rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs mee te sturen. CVketelvoordeel.nl vraagt dit omdat wij moeten kunnen vaststellen dat jij de persoon bent op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. Dit is om te voorkomen dat iemand door het gebruik van jouw naam deze gegevens kan inzien. De identiteit vaststellen kan bijvoorbeeld aan de hand van het rijbewijs, paspoort of ander identiteitsbewijs.

Op de website van de Rijksoverheid kan je lezen hoe je veilig een kopie van je identiteitsbewijs verstrekt. CVketelvoordeel.nl reageert binnen een maand na ontvangst van je verzoek.

Recht op inzage

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien. Je kunt daarom bij ons opvragen welke persoonsgegevens wij van je hebben en waarvoor wij jouw persoonsgegevens gebruiken.

Recht op rectificatie van persoonsgegevens

Daarnaast heb je het recht jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig worden verwerkt.

Wil je gebruikmaken van dit recht, dan verzoeken wij in de brief of mail aan te geven welke persoonsgegevens van jou gecorrigeerd dienen te worden en om welke reden.

Recht van verwijderen van persoonsgegevens

Je hebt het recht om verwijdering van je persoonsgegevens te verzoeken voor zover deze gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Het is mogelijk dat wij niet of niet volledig kunnen voldoen aan uw verzoek tot verwijdering, omdat CVketelvoordeel.nl verplicht is op grond van bijvoorbeeld de belastingwetgeving om bepaalde gegevens te bewaren.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt ook het recht op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens. Dit houdt in dat CVketelvoordeel.nl in bepaalde situaties de verwerking van je persoonsgegevens tijdelijk staakt. In de volgende situaties kan je dit recht inroepen:
 1. In afwachting van de beoordeling van een verzoek tot rectificatie of bezwaar;
 2. Indien je persoonsgegevens eigenlijk verwijderd zou moeten worden, maar je geen verwijdering wenst;
 3. Indien CVketelvoordeel.nl de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, terwijl jij deze gegevens nog nodig hebt voor de voorbereiding op een rechtszaak.
Recht op data portabiliteit

Je hebt het recht om de door jou aan CVketelvoordeel.nl verstrekte persoonsgegevens te ontvangen in een elektronisch gangbare vorm. In deze vorm kunt je de gegevens hergebruiken of doorgeven aan een ander bedrijf van jouw keuze. Ook is het mogelijk dat een ander bedrijf dit recht namens jou uitoefent. Hiervoor hebben we dan wel een machtiging van je nodig, zodat we zeker weten dat dit bedrijf dit namens jou opvraagt. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van jou verwerken op grond van je toestemming of op basis van een met jou gesloten overeenkomst.

Recht van bezwaar

Het recht van bezwaar houdt in dat jij je vanwege jouw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van je persoonsgegevens door CVketelvoordeel.nl. Je hebt dit recht in de volgende gevallen:
 • De verwerkingen die plaatsvinden op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang;
 • Wanneer wij jouw gegevens gebruiken voor profilering;
 • Tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.
Wanneer je bezwaar maakt tegen deze verwerkingen dan zullen wij beoordelen of we aan jouw bezwaar tegemoet kunnen komen. Het is in dat geval aan CVketelvoordeel.nl om aan te tonen dat we, ondanks jouw bezwaar, toch een gerechtvaardigd belang hebben de persoonsgegevens te blijven verwerken. Indien die afweging van belangen in jouw voordeel uitvalt, zullen wij de verwerking van persoonsgegevens staken.

Ontvangers van persoonsgegevens

Om de contractuele verplichtingen na te komen en ten behoeve van een goede dienstverlening worden persoonsgegevens verwerkt door medewerkers van CVketelvoordeel.nl die belast zijn met de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de door ons vastgestelde doelen, zoals de klantenservice, financiële administratie, de marketingafdeling en ook de IT afdeling ten behoeve van een goede beveiliging en functioneren van het netwerk. Ook schakelen wij derde partijen in ten behoeve van onze dienstverlening, waaronder:
 • Data-entrybedrijven om ons te helpen bij het optimaliseren van (marketing)processen en uitvoering van campagnes
 • Incassobureaus en deurwaarders bij niet of niet tijdige betaling van facturen
 • Marketingbureaus: om ons te helpen bij het opzetten en uitvoeren van effectieve marketingcampagnes
 • IT-bedrijven: om o.a. bedrijfsprocessen te optimaliseren
 • Externe installateurs om uw product te komen installeren
Voor zover deze derde partijen bij de uitvoering van hun werkzaamheden de beschikking krijgen over persoonsgegevens, heeft CVketelvoordeel.nl duidelijke afspraken gemaakt op het gebied van technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Indien CVketelvoordeel.nl werkt met een derde partij buiten Europa, dan worden passende waarborgen ter bescherming van jouw persoonsgegevens overeengekomen binnen de wettelijke vereisten voor internationale doorgifte van persoonsgegevens. Zo maken we gebruik van de standaardbepalingen voor gegevensbescherming goedgekeurd door de Europese Commissie of worden persoonsgegevens verwerkt in een land waarvoor een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat. Wil je meer informatie over de passende waarborgen die CVketelvoordeel.nl biedt bij een internationale overdracht van persoonsgegevens, dan kan je een mail sturen naar contact@cvketelvoordeel.nl onder vermelding van 'internationale doorgifte van persoonsgegevens'.

Hoe veilig zijn uw gegevens bij CVketelvoordeel.nl?

CVketelvoordeel.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij bewaren je persoonlijke gegevens op servers in een beveiligde omgeving die bescherming biedt tegen ongeoorloofde toegang, publicatie en gebruik van de gegevens door onbevoegden binnen en buiten CVketelvoordeel.nl. Deze beveiligingseisen stellen wij ook aan de derde partijen die voor ons persoonsgegevens verwerken.

Wat moet je zelf doen om uw persoonsgegevens veilig te bewaren?
Jij bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van je wachtwoorden. Houd je wachtwoord dan ook vertrouwelijk en deel deze niet met anderen om te voorkomen dat anderen toegang hebben tot je persoonsgegevens.

Tips:
 • Wees alert op 'phishing': Medewerkers van CVketelvoordeel.nl zullen je nooit naar wachtwoorden vragen via e-mail of langs een andere weg. Ook zullen wij je niet spontaan bellen om je persoonlijke gegevens te vragen.
 • Houd je apparaten waarop je met je persoonlijke gegevens werkt voldoende beveiligd door regelmatig de door de fabrikant aangeboden updates te installeren en gebruik te maken van zogenaamde anti-virus voorzieningen tegen kwaadaardige software.
 • Wij raden je ten zeerste af om je apparaten te 'rooten' of 'jailbreaken', omdat dit de beveiliging ervan grotendeels teniet doet. Voor meer tips, kijk op www.veiliginternetten.nl.

Hoelang bewaart CVketelvoordeel.nl je persoonsgegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens zolang het nodig is om het product, dienst of service aan jou te kunnen leveren en je op de hoogte te houden van nieuwe producten en diensten van CVketelvoordeel.nl. In bepaalde gevallen zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens voor een bepaalde periode te bewaren, zoals voor de belastingwetgeving waarvoor een termijn van 7 jaar geldt. 

Vragen over privacy binnen CVketelvoordeel.nl of heeft u een klacht?

Heb je vragen over dit privacy statement of over de wijze waarop CVketelvoordeel.nl met jouw persoonsgegevens omgaat, dan kan je contact opnemen met CVketelvoordeel.nl via contact@cvketelvoordeel.nl. Ook kan je via dit e-mailadres een klacht indienen over de wijze waarop CVketelvoordeel.nl jouw persoonsgegevens verwerkt. Het is ook mogelijk een klacht hierover in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien je van mening bent dat uw klacht niet op zorgvuldige wijze door CVketelvoordeel.nl is afgehandeld.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 18 mei 2018.